Animated Spinning Kunai - Naruto Naruto World, O:
Naruto World
O:

O: